İDRAK MEDYA

İSLAMİ HİLAFETE KARŞI HAÇLI KAMPANYASINA YARDIM EDENİN KÜFRÜNÜN AÇIK DELİLLERİ – 7

İSLAMİ HİLAFETE KARŞI HAÇLI KAMPANYASINA YARDIM EDENİN KÜFRÜNÜN AÇIK DELİLLERİ – 7
17 Aralık 2018 - 23:54

İSLAMİ HİLAFETE KARŞI HAÇLI KAMPANYASINA YARDIM EDENİN KÜFRÜNÜN AÇIK DELİLLERİ – 7

İslam Devletinin resmi yayın organlarından biri olan El-Hayat Medya tarafından Hicri 1437 yılında yayımlanan “İSLAMİ HİLAFETE KARŞI HAÇLI KAMPANYASINA YARDIM EDENİN KÜFRÜNÜN AÇIK DELİLLERİ” isimli kitabın ikinci bölümünün üçüncü, dördüncü ve beşinci konularını sizlerin okumasına sunuyoruz.

Üçüncü Konu
İcma’dan Deliller
:

Kimse bu konunun, ilim ehlinin ihtilaf ettiği içtihadi, üzerinde icma bulunmayan bir mesele olduğunu sanmasın. Aksine ümmetin tümü Müslümanlara karşı kâfirlere destek ve yardımcı olanın kafir olduğu ve İslam dininden döndüğü üzerine icma etmiştir.
İşte, ilim ehlinin bu konuda icmaı zikredilen bazı naslar:

1-Allame İbn-i Hazm şöyle demiştir: “Allahu Teâla’nın: ‘Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır.’ (Maide, 51) kavlinin zahirine göre olduğu; yani kâfirler cümlesinden bir kafir olduğu doğrudur. Bu, Müslümanlardan iki kişinin (hiç kimsenin) üzerinde tartışmadığı bir haktır.” (El-Muhalla, C:12, S:33)

2-Şeyh Abdullatif bin Abdurrahman bin Hasan Al-i Eş-Şeyh, kâfirlere düşmanlık yapıp onlardan beri olmanın vücubiyetinden bahsettikten sonra- şöyle demiştir: “Hele onlara yardım edenin ya da İslam halkının ülkelerine çekenin ya da onları övenin ya da sapıp da onları İslam halkına tercih edenin, yurtlarını, onlarla birlikte ikamet etmeyi, dostluklarını tercih edip de galip gelmelerinden hoşlananın hali nasıldır? Bu, ittifakla açık bir riddettir. (Ed-Dureru’s Seniyye fi’l Ecvibeti’n Necdiyye, C:8, S:326)

3-Şeyh Abdullah bin Hamid’in şu sözü: “Onlara tevelliye gelince: Bu, onlara saygı göstermek, onları övmek, Müslümanlara karşı onlara destek olup yardım etmek, onlarla birlikte yaşamak, zahiren kendilerinden beri olmamaktır. Bu da, bunu yapan kişinin riddetidir. Ve kitap, sünnet ve ümmetin rehber edinilenlerinin icmaının işaret ettiği üzere kendisine mürtedlerin hükümlerinin uygulanması gerekir.” (Ed-Dureru’s Seniyye fi’l Ecvibeti’n Necdiyye, C:15, S:479)

Dördüncü Konu
Sahabelerin Sözlerinden Deliller:

Sahabelerden de bu asla işaret eden sözler varid olmuştur. Bunlardan bazıları:

1-Zikri geçtiği üzere Ömer ve Hatıb’da k bu aslın karar bulması.

2-İbn-i Hamid, Huzeyfe’den r.h şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Biriniz farkında olmaksızın Yahudi ya da Hıristiyan olmaktan sakınsın. Çünkü ayette: ‘Sizden kim onları kendine veli edinirse, o da onlardandır.’ (Maide,51) buyrulmuştur.”

3-Siyret kitaplarında riddet savaşları konusunda geçtiği üzere Halid bin Velid ve Müca’a bin Mürare’nin kıssası. Zira Halid h Beni Hanife’den esirler aldı. Aralarında Müca’a da vardı. Müca’a Halid’e şöyle dedi: “Ben vallahi ona tabi olmadım (Müseyleme’yi kastediyor). Ben Müslüman’ım. Halid ona şöyle dedi: “Çıkıp bana niye gelmedin ya! Ya da Sümame bin Esal’in konuştuğu gibi konuşsaydın ya.”

Mürtedlerin arasında kalmasından, onlara uyması sonucu çıkardı ve ona buna göre muamele etti. Bu mesele, Bedir günü müşriklerle birlikte çıkıp onların kalabalığını artıran Müslümanların kıssasının geçtiği Kur’an delillerinde bahsi geçene de uymaktadır.

1-Sahabelerin Müseyleme, Secah, Tuleyha’nın kavmi ile riddet savaşlarındaki yaptıkları ve siyretleri, zekâtı engelleyen vb. karşı, inançta bazılarının onlara muhalif olma ve sadece taassupçuluktan kendilerine katılmış olma ihtimaline rağmen aralarında hiçbir ayırım yapmadan hepsine karşı savaşmaları. Bu hususta hepsinin siyreti tektir. Bu da bu aslın kendilerinde yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Yani Müslümanlara karşı kim kafirlere destek olur ve yardım ederse o da onlar gibi kafirdir.

Beşinci Konu
Kıyastan Delil:

Bu iki yöndendir:

Birinci Yön: Sahih’te Nebi’nin ﷺ şöyle dediği sabittir: “Kim bir gaziyi (savaşa) hazırlarsa muhakkak gaza etmiş (gibi) olur.” (Buhari, Hadis No:2843) Böylece geride kalan kişiyi mücahidi hazırladığı takdirde gazveye ortak kılmıştır. Bunun gibi aynı şekilde Allah Resulü’nün ﷺ şu hadisi: “Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar:
1- Onu yapan; yeter ki bunu hayır maksadıyla yapsın.
2- 2- Atan.
3- 3- Atana ulaştıran.”

(Sahih bir hadistir. Ebu Davud, Hadis No:2513; Nesai, Hadis No:3146)

Ters kıyas yapıldığında bu, savaşında kâfiri hazırlayıp ona yardım eden kişinin tağut yolundaki savaşında ona ortak olduğunun delilidir.

İkinci Yön: Destek olmanın ve direk katılmanın hükmü sahih olan görüşe göre tektir. Çünkü direk katılımda bulunan, kendisine destek olanın yardımıyla işini yapabilir.

Şeyhu’l İslam’ın dediği gibi: “Eğer savaş açan eşkıya bir grupsa ve içlerinden biri öldürmeye başlayıp da kalanlar ona yardımcı ve destekçi ise; “sadece direk girişen öldürülür” denmiştir. Ancak cumhurun görüşüne göre isterse yüz kişi olsunlar hepsi öldürülür. Destek olan da direk öldüren de birdir. Raşid halifelerden rivayet edilen işte budur. Ömer bin Hattab r.h savaşçıların gözcüsünü öldürmüştür. Çünkü direk öldüren, karşısındakini destek ve yardım gücüyle bunu başarır. Eğer bir gruptan bazıları bazılarıyla yardımlaşır da mümtenia grup haline dönüşürlerse onlar, sevap ve cezada mücahidler (ve mücahidlere yardım edenler) gibidirler… Mümtenia bir grubun yardımcıları ve destekçileri onlardandır. O grubun lehine olan şeyler onların da lehine aleyhine olan şeyler de onların da aleyhinedir. Batıl üzere savaşanlar böyledir. Bunda tevil yoktur.” (Mecmu’l Fetava, C:28, S:311)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İDRAK MEDYA'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2019 İDRAK MEDYA