İDRAK MEDYA

Kılıçla gönderildim hadisi sahih midir?

Kılıçla gönderildim hadisi sahih midir?
11 Ocak 2019 - 23:04

Kılıçla gönderildim hadisi sahih midir?

SORU: “Kendisine hiçbir şey ortak koşulmadan yalnız Allah’a ibadet edilmesi için kıyametten önce kılıçla gönderildim” hadisinin zayıf olduğunu söyleyenler var. Bu sözleri doğru mudur?

CEVAP: Bazı muasırlar bu hadisin zayıflığı hakkında konuştular. Bu hadis Müsnedi Ahmed’de 5115, Süneni Ebu Davud’da, Musannefi İbni Ebi Şeybe’de 19401, Tahavi’nin Müşkilül-Asar’ında, Beyheki’nin Şuabül-İman’ında 1154 ve diğer hadis kitaplarında İbni Ömerden merfu’ olarak rivayet edilmiştir.

Şeyhul-İslam İbn-i Teymiye –Allah ona rahmet etsin- bu hadis hakkında “hadis ceyyid (hasen)dir” demiştir (Mecmuul-Fetava 19/104) Yine şöyle demiştir: “Bu İsnadı ceyyid olan bir hadistir.” (İktidaüs-Siratil-Müstekim 1/269)

İmamı Zehebi “Bu hadisin isnadı salihdir.” Demiştir.

İmam İbni Müflih “İsnadı sahihdir.” Demiştir.

Aynı şekilde Hafız El-Iraki “İsnadı sahihdir.” Demiştir.

Hafız İbni Hacer Fethül-Bari’de bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir.

Allame Ahmed Şakir –Allah ona rahmet etsin- Müsned’in tahricinde “Bu hadisin isnadı sahihtir.” Demiştir. Bunlar sana yetmektedir.

Başarı Allah’tandır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
2 ADET YORUM YAPILDI

Ebu Yusuf12 Ocak 2019 / 07:40Cevapla

Selamunaleykum Ve Rahmetullah
Fetvada geçen bazı hadis terimlerini İbnu´l Kayyím el- Cevziyye ‘’Uydurma Hadisleri tanıma’’ yolları adlı kitabında şu şekilde açıklamıştır.
Ceyyid=Bazı alimlere göre “sahih” hadisin karşılığı olarak kullanılmıştır. Bazı hadis alimlerine göre ise “ hasen li zatihi” ifadesinin karşılığıdır.
Hasen=Sahih hadis ile zayıf hadis arasında yer alan, ancak sahihe daha yakın olan bir hadis çeşididir.
Sahih=Adalet ve zabt sahibi ravilerin kesiksiz isnadla birbirlerinden rivayet ettikleri şaz ve illetli olmaktan uzak olan hadistir.
Merfu=Allah Resuluna (Aleyhisselam) nispet edilen söz, fiil ve takrirlere denir.

Banzde12 Ocak 2019 / 15:48Cevapla

Teşekkürler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İDRAK MEDYA'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2019 İDRAK MEDYA