İDRAK MEDYA

ŞAM CİHADI: YALANCILARIN ‘’MÜSLÜMAN KANINI’’ ÖNE SÜRME SAHTEKÂRLIKLARI

ŞAM CİHADI: YALANCILARIN ‘’MÜSLÜMAN KANINI’’ ÖNE SÜRME SAHTEKÂRLIKLARI
23 Ekim 2018 - 19:41

ŞAM CİHADI: YALANCILARIN ‘’MÜSLÜMAN KANINI’’ ÖNE SÜRME SAHTEKÂRLIKLARI

 

Şüphe yok ki yüce ALLAH insanları sahip oldukları inanç ve söylem ile imtihan eder, onda bulunan ne ise onu ortaya çıkarır ve böylelikle sadık ile yalancı birbirinden ayrılır.

Şeytan yıllarca yüce Allah’a ibadet edip yüksek mertebelere geldikten sonra Âdem (as) ile imtihanından dolayı kalbindeki hastalığın ortaya çıkması gibi. Belam bin Baura’nın duası kabul olunacak mertebeye geldikten sonra Musa (as) ile imtihan olup Allah düşmanlarının safında yer alıp onlara dua etmesi ile halinin ortaya çıkması gibi. Aynı şekilde sihirbazlar, Musa (as)’a karşı firavunun safında dururken hakkı görüp kabul eden nefislerinden dolayı son anlarında iman edip yüksek mertebeler kazanmaları gibi.

Evet, sadık ile yalancının birbirinden ayrılması; günümüzde ise yüce Allah’ın Müslümanları imtihan etmesi, Şam sahasında Müslümanların kâfirlerle verdiği büyük cihadla ve şeriatın sahada ikamesiyle oldu. Birçok grup, cemaat ve kişiler bununla imtihan olundular. Öyle bir imtihan ki, bir taraftan İslam’ın ve Şeriatın uygulanması, Tevhidin yayılıp şirkin ve yollarının izalesi bunun yanında kâfirler ile heryerde yapılan cihad ve müslümanların hicret edip tek bir saf olacağı, İslam Devleti’nin kurulması ile tarafların imtihan olması.

İşte bugün İslam Devleti’ne karşı olan özellikle ”Şeriat” iddiasında olupta bunu yerine getiremeyip İslam Devleti’ni ”Şam sahasında Müslüman Kanı akıtıyorlar” dedikten sonra Müslümanları onlardan uzaklaştırmayı hedeflediler. Tıpkı Mekke’li müşriklerin Nebi (as)’a gelen hakka karşı çaresiz kaldıklarında onu yüce Allah’ın koyduğu hudutlara uymayan, haram kanı akıtan biri olarak Mekke’de yaygaralar koparmaları gibi bunlarda aynı yol ile İslam Devleti’ni karaladılar. Şüphe yok ki batıl ve heva ehlinin yolu her zaman aynı olmuştur. Hakka karşı aciz kaldıklarında nefislerinin ve şeytanın onlara güzel gösterdiği tüm yollar ile ona karşı çıkarlar.

Hatırlayın Ey insanlar! Mekke müşrikleri Nebi (a.s)’ın davetine, getirdiği hüccete karşı aciz kalınca ne yapacaklarını bilemediler, sahabe tarafından haram ayda öldürülen müşriklerin kanını ortaya attılar. Bunun yaygarasını koparıp insanları Hak olana tabi olmalarını engellediler. Müşrikler, Muhammed (as)’a ve ashabına (r.a) ”Haram ayda kan akıttılar, Allah’ın hareminde haram cana kaydılar, yasağa uymadılar, hürmetsizlik ettiler” diye yaygara kopardılar ve elbette kalbi batıla meyilli olan herkes onların sözlerine kulak verdi.Müslümanlar hakkında iyilik düşünenler ise haram ayın girmediğini ve halen 1 gün kaldığını veya harem topraklarının dışında olduğu söylediler.
Lakin yüce Allah’ın indirdiği ayetler ile batıl iddiaları parçalandı ve hevesleri kursaklarında kaldı. İşte batılın başına inen hak darbelerden biri.

Rabbimizin ayette buyrudugu gibi: ”Sana yasak aydan, bu ayda savaşmaktan sorarlar. De ki; “O ayda savaşmak, büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, Allah`ı ve Mescid-i Haram’ın saygınlığını inkâr etmek, buranın halkını yurtlarından çıkarmak da Allah katında büyük günahtır. Fitne (kargaşa) çıkarmak ise adam öldürmekten de büyük bir günahtır. Onlar yapabilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kâfir olarak ölürse böylelerinin bütün yaptıkları dünyada da Ahirette de boşa gider. Bunlar Cehennemliktirler ve orada ebedi olarak kalacaklardır.” (Bakara 217)

Evet, Allah (cc) bize asıl dikkat etmemiz gereken ve sakınılması gereken şeyi ayette belirtmiş ve müşriklerin aslında bunu yaymalarının sebebi sırf batıl davalarını haklı çıkarmak Müslümanları kötülemek ve zor durumda bırakmak istemeleri olmuştur. Yoksa onların hiçbir zaman gayeleri hak olmamıştır ancak menfaatleri için bunu dillendirmişlerdir. Evet, özellikle hak ehline karşı, Allah’ın indirdiğine karşı çaresiz kalan batıl ehlinin izleyeceği metot zamanlar değişse bile hep aynıdır. Bugün özellikle Şam sahasındaki grupların yaptıklarına bakan bir insan onların aynı karalama yolunu kullandıklarını çok iyi görür.

Şam’daki bu işbirlikçi gruplar Şeriat’dan yüz çevirmiş, Tağutlar ile işbirliğine girmiş, Şeriatı ikame eden Mücahidlere saldırmış, onları bulundukları yerden çıkarmış kimini öldürüp kiminide esir edip tağutlara satmışlardır. Şam sahasında bulunan sözde cihadi gruplar ve kaideciler ise bu işbirlikçi mürtedler ile bir olmuş, şeriatı uygulayan İslam Devleti’ne saldırmış, bulundukları topraklarda Şeriatı uygulamayıp bu işbirlikçilerle beraber hareket etmişlerdir.
Bu gruplar özellikle medya yolunu kullanarak gerek kendi belamlarının beyanları gerekse diğer Tağut sistemlerdeki belamlar ile medyada İslam Şeriatını, İslam Akidesini ve Mücahidleri var güçleri ile kötülemiş, Tağut işbirlikçilerini ”Mücahid” uyguladıkları çete kanunlarını ‘’hak’’ diye toplumlara anlatmış ve böylelikle bu savaşta yapabilecekleri en büyük kötülüğü ve karalamayı bunlar yapmışlardır.

Şüphesiz ki Allah (cc) Müslüman kanını haram kılmış, o canı bilerek ve sebebsiz yere katledeni büyük bir azap ile tehdit etmiştir. ALLAH (cc) yarattığı canın ancak onun hudutlarını aştığı zaman ve diğer bazı hallerde o cana kıymayı helal saymış, bunun dışında haram olan bir canı kıymayı yasaklamıştır. Ancak bazı hallerde ki bunlardan en önemlisi dinden irtidat eden kişinin öldürülmesi, halifeye karşı asi olan, Müslümanların safını bölmeye çalışan, Müslümanların yollarını silah ile kesip yeryüzünde fesat çıkaranlar ile haksız yere kıyılan can karşılığında veya zina eden evli zaninin katlini helal kılmıştır. Lakin Allah’ın Şeriatının uygulanmasının önünde engel olmak, kâfirler ve mürtedlerle birlik olup aynı safı paylaşmak, onlarla beraber Müslümanları öldürmek, var olan İslam Devleti’nin uygulanan şeriatını bu mürtedlerle birleşip yıkmak daha büyük zulüm ve günahtır. Şüphesiz ki bunları yapmak hatayla ve kasıtsız olarak bir müslümanı öldürmekten daha büyük kötülüktür.

İşte, Şam cihadındaki özellikle Cevlani’nin aklına girip Müslümanların safını bölen, bunun fetvasını verip bunu güzel gösteren, kaidenin emirleri ve şeyhleri verdikleri bu fetva ile kanların akacağı bir yola insanları sürüklemişlerdir. Bunlar şeriatın önünde engel olup onun uygulanmaması için veya başka mıntıkalara ulaşmasını engellemek için bütün mürtedlerle işbirliği yapıp mücahidlere karşı savaşmışlardır.

Evet! Bilerek Müslüman kanı akıtmak büyük bir kötülüktür. Lakin Kâfirlerle birlik olup Mücahidlere saldırmak daha büyük bir kötülüktür.

Evet! Bilerek Müslüman kanı akıtmak büyük bir kötülüktür. Lakin Şeriatın uygulanmasını engellemek, Mücahidlere karşı Mürtedlerle birleşip savaşmak daha büyük bir kötülüktür.

Evet! Bilerek Müslüman kanı akıtmak büyük bir kötülüktür. Lakin Müslümanların saflarını bölmek, ihtilafı yaymak ve bunu rahmet(!) görmek daha büyük bir kötülüktür.

Aslında, Şam sahavatının ve onlara destek verip onlarla bir olan Kaidenin İslam Devleti’ne olan bu iftira ve karalaması ona karşı olan hasedi ve kinidir. Eğer Müslüman kanının hürmeti onlar için değerli olsaydı bunu sadece İslam Devleti’ne karşı değil herkese karşı bu beyanlarını kullanırdı. Lakin onlar sadece İslam Devleti’nin önüne geçmek, Hilafeti engellemek, onu kötüleyip insanları ondan alıkoymak için kullandılar. Bunlar, gerçekten bu sözlerinde sadık olsaydılar birbirlerini öldürmezdiler. Bunlar, gerçekten sadık olsaydılar Şeriatı ikame eder, Tevhidi yayar ve Şirki izale eder tüm yollarını kapatırdılar. Bu kanı ortaya atanlar her gün, her ay birbirlerinden yüzlercesini öldürüyorlar. Madem, onların şeyhlerinin dediği gibi ise tanzimleri yıkılsın, grupları dağılsın ve planları iptal olsun ama yeter ki elleri bir müslüman kanı akıtmasın. Eğer, onlar bu sözlerinde sadık olsaydılar Dımeşk’te kendi aralarında verdikleri savaşta bir tarafta HTŞ diğer tarafta ise Ceyşul İslam’a mensup olanların kanı akıtılmazdı. İşte onların bu sözleri ancak insanları kendilere çağırdıklarında yaptıkları oyalamadan başka bir şey degildir.

Nusra-Feylakuş-Şam ve Ceyşul İslam Dımeşk’te birbirlerinden yüzlercesini öldürdüler.

Evet, bu gruplar birbirlerine kardeş derken Halep’te ve İdlib ’de birbirlerinin binlercesini öldürdüler.

Evet, bu gruplar Cundul Aksa’ya saldırıp yüzlercesini öldürdüler.

HTŞ ile Ceyşul İslam birbirlerinden yüzlercesini öldürdüler.

HTŞ ile Ahrar İdlib ‘de birbirlerinden yüzlercesini öldürdüler.

HTŞ ile Zengi birbirlerinden binlercesini öldürdüler.

HTŞ ve Cemal Maruf savaşında binlercesini öldürdüler.

HTŞ’nin kendinden ayrılan Ensar Şam grubuna saldırıp onları öldürdü ve mallarına el koydu.

Htş’nin eli ile öldürdüğü diğer küçük gruplardan bahsetmiyorum bile!

Evet, bu gruplar halen birbirlerini öldürmek için fırsat kolluyorlar. Buldukları ilk fırsatta birbirlerinin kanını dökecekler ve bunlar halen birbirlerine ‘’kardeş’’ diyorlar. Evet, İslam Devleti’ni Müslüman kanı dökmek ile suçlayan Kaide ve Âlimleri bu kanlar için hiçbir şey demedi. Acaba, bunlar sırf bölgede söz sahibi olmak için birbirlerini öldürürken bu kanlar ve canlar onlara helal da İslam Devleti onları şeriatın hükümleri gereği öldürünce Müslüman Kanı mı oluyor? Bu ancak bunların ikiyüzlülüğünden başka bir şey değildir. İslam Devleti bu gruplarla olan savaşı tamamen şeriatı hakim kılmak, Müslümanların safını tek saf yapmak, Allah’ın şeriatının önünde engel oldukları ve kafir-mürted tağutlar ile işbirliği içinde oldukları için yaptı.

Yüce Allah ayette buyurur ki; ”Fitnenin kökü kazınıp Allah’ın dini kesinlikle egemen oluncaya kadar onlarla savaşınız. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse, hiç şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını görür.” (Enfal/39) Lakin Şam’daki bu gruplar birbirlerini öldürürken ne için öldürdüler. Birbirlerinin kanını hangi sebebten dolayı helal saydılar. Onlar sözlerinde sadık olsaydılar; Müslüman kanı onlar için değerli olsaydı, elleri Müslüman kanıyla kirleneceğine bıraksaydılar ya köylerin şehirlerin idaresini, gruplarını ve tanzimlerini iptal etseydiler ya fasillerini dağıtsaydılar ya, HTŞ veya Kaideye teslim etseydiler ya, mıntıkaları Zengi ’ye veya Ahrar’a veya Ceyşul İslam’a veya Feylak Şam’a teslim etselerdi ya işte böylelikle Müslüman kanı akıtmasaydılar ya.

İşte, Ey insanlar! Heva ehlinin, Müslüman kanını öne sürmeleri ancak Mekke Müşriklerinin ‘’Haram ayda cana kıydılar’’ demeleri gibidir. Onlar ancak menfaatlerini kurtarmak için veya Mücahidlere olan kinlerinden dolayı bu yaygarayı ortaya attılar. Onların eli her ay kardeşleri dedikleri kişilerden neredeyse yüzlercesini öldürüyor. Alacaklarını alıp kasalarını ve depolarını doldurduktan sonra duruyorlar, ta ki kasaları ve malzeme depoları dolana kadar.

Afganistan’ta Taliban tarafından öldürülen binlerce Afganlı’dan bahsedelim ki Taliban’ın saldırdığı ve öldürdüğü bu kişiler Abdullah Azzam’ın bizatihi kitabında övdüğü kimselerdir. Taliban’ın döktüğü bu kanlar ne kanıydı, ne için döküldü ? Abdullah Azzam, Afgan’da Ruslara karşı savaşan Rabbani’yi, Seyyaf’ı ve Şah Mesud’tan bahsederken onların Allah’ın velilerinden olduğunu söylemiş onları birçok vasıflarıyla övmüştür. Taliban bunlarla savaşmış bunlardan binlercesinin kanını akıtarak Afganistan’a hâkim olmuştur.

Acaba, Taliban’ın öldürdüğü, kanını akıttıkları Müslüman kanı degil mi?

Acaba Taliban’ın akıttığı, Seyyaf ve grubuna mensup binlerce kişinin kanı Müslüman kanı değil miydi?

Acaba, Taliban’ın savaşıp binlercesini öldürdüğü Rabbani grubunun kanı Müslüman kanı değil miydi?

Acaba, Taliban’ın saldırıp binlercesini öldürdüğü Şahmesud grubunun kanı Müslüman kanı değil miydi?

Evet, Taliban Afganistan’a hâkim olmak için binlercesini öldürdü ve o öldürdüğü zaman bu kanlar kandan çıkıp meyve suyu mu oluyor da, bunlar ve âlimleri sadece İslam Devleti’ne karşı bu beyanları yapıyorlar. Evet, Şam sahavatının bugün ki hali, Şah Mesut’tan da, Rabbani’den de, Seyyaf’tan da daha açık bir haldır ki onlar İslam Devleti ile olan savaşlarında, Amerika, Batı, Arap ve Acem Tağutlarla beraber olup savaştılar. Hatta uçakları, tankları, askeri malzeme ve aldıkları eğitimlerle İslam Devleti’ne karşı savaştılar.

Bundan kaç sene önce yıllarca Afganistan’da Amerika’ya, Pakistan’a ve iş birlikçi mürtedlere karşı savaşmış onlardan binlercesini öldürmüş olan Özbek Cemaati, İslam Devleti kurulup hilafet ilan edilince Zabul mıntıkasında İslam Devleti’ne beyat ettiler. Bunu duyan Taliban binlerce milisiyle onlara saldırıp içinde kadın ve çocuk olmak üzere 150 üzerinde müslümanı şehid etti. Hiç kimse çıkıp da akıtılan bu kandan bahsetmedi. Hiç kimse bu kadın ve çocukların ölümünden bahsetmedi. Acaba, Taliban niye gruplarını ve tanzimini feshetmedi? Eli, niye bu Müslümanların kanına girdi. Bunların ‘’Müslüman Kanını’’ dillerine dolamaları ancak ulaşmaları gereken menfaatlerindendir yoksa o kanın hürmeti değil!

Evet, Allah’ın şeriatından yüz çevirmiş bu mücrimler halen birbirlerinin kanını akıtmaktadır. HTŞ ve taifesi ve onunla beraber olanlar bulundukları mıntıkalarda kardeşleri dedikleri bu gruplara yüzlerce araç, tank ve çeşitli silahlar ile baskınlar yapmaktadır. Girdikleri birçok yerde kadın ve çocuklar öldürülmektedir. İşte, bunlar Şam Cihadı’nın esas yüzlerini ortaya çıkardıkları sahtekârlardır. Onların Müslüman kanını dillerine dolamaları ancak İslam Devleti’nin uyguladığı şeriatı engellemek ona karşı mürtedlerle işbirliklerini örtmek içindir. Yoksa gören insanlar için bunların hali ortadadır ve halen kardeşleri dedikleri grupların kanlarını dökmekten çekinmiyorlar.
İşte Şam Cihadının ikiyüzlü münafıklarının hali budur. Sakın onların Müslüman kanını öne sürmeleri seni aldatmasın. Bu iddiada olanlar bizzat kardeşlerini her fırsatta öldürüyor. Kanlarını akıtıyor. Unutmaki yarın Rabbine hesap vereceksin, kıyamet günü peşinden gitttiklerin seni Allah’ın azabından koruyamacak veya sana bir fayda veremeyecektir.

Lakin Rabbimize Hamd olsun. Onlar, Rabbimizin hakkı batıldan ayıran, batılın beynine onu parçalayacak deliller gönderdiğini unutmuşlar. Muvahhidlerin yollarını aydınlatan Kuran ve Sünneti unutmuşlar.Öyleyse Rabbinin indirdiği Kitap ve Nebi (a.s) sünnetine bak. Bu ikisi insanı doğruya iletir ve sahibine fayda verir.

Allah (cc) bizi sadık kullarından kılsın. Heva ehli olmaktan bizi muhafaza etsin. Allah’ın dinini, ulaşacağı dünya menfaatleri için kullananlar olmaktan muhafaza etsin. Ellerimizi bilerek veya hata ile müslüman kanından muhafaza etsin. Allah kalblerimizde müslümanlara karşı zerre-i miskal kin ve düşmanlık bırakmasın.

ALLAH EMRİNDE GALİPTİR LAKİN İNSANLARIN ÇOĞU BİLMEZLER.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İDRAK MEDYA'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2019 İDRAK MEDYA